Продължете към съдържанието

Муракол - Общи Условия

I. Предмет
1. С настоящите общи условия се уреждат отношенията между „НЮ РЕВИТАЛ“ ЕООД (наричано по-долу за краткост „Дружество“, „Търговец“), ЕИК 160089969, със седалище и адрес на управление: Пловдив, ж.к. Тракия бл. 96 вх. В ет. 5 ап. 21 от една страна и от друга потребителите на услуги и стоки (наричани общо по-долу накратко „Артикули“) в Уеб сайта: https://shop.muracol.eu/ , наричани общо по-долу за краткост „Уеб сайт“).

2. Предлагането на Артикулите се извършва от „НЮ РЕВИТА“ ЕООД с ЕИК 160089969, със седалище и адрес на управление: Пловдив, ж.к. Тракия бл. 96 вх. В ет. 5 ап. 21, електронна поща: office@muracol.eu

II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

„Уеб сайт“ означава интернет страницата https://shop.muracol.eu/ ;

„Потребител“ означава всяко лице, ползващо и посещаващо Уеб сайта и/или лице, което е адресат на закупена стока или услуга;

„Услуга/Продукт“ означава всяка услуга или продукт, която е обявена като такава на интернет страницата: https://shop.muracol.eu/ и е достъпна за закупуване от потребителя;

„Стока“ означава движима материална вещ, която се доставя или предоставя на потребителя от „ПРЕДАТОР.БГ“ ЕООД срещу заплащане;

„Договор за продажба от разстояние“ означава договор за предоставяне на Услуги, сключен между Търговеца и потребителя като част от организирана система за предоставяне на Артикули от разстояние без едновременното физическо присъствие на Търговеца и потребителя, чрез изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние до сключването на договора, включително в момента на сключване на договора;

„Цена“ означава крайната сума обявена на Уеб сайта за закупуване на определен Артикул, без включена доставка;

„Общи условия“ означава действащите Общи условия за взаимоотношенията между „НЮ РЕВИТАЛ“ ЕООД и потребителя на съответния Артикул. Общите условия са общодостъпни на интернет страницата: https://shop.muracol.eu/ .

„Директен маркетинг“ означава рекламни или други съобщения за предлагане на Артикули по електронна поща или друг директен начин.

III. ПРЕДМЕТ И ЦЕНИ

3. „НЮ РЕВИТАЛ“ ЕООД предоставя на потребителите Артикули чрез интернет страницата https://shop.muracol.eu/ при условията на договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 49 и следващите от Закона за защита на потребителите, като упражнява правомощията, дадени му по силата на този договор.

4. Потребителите ще имат право да ползват следните услуги, обявени на интернет страницата: https://shop.muracol.eu/ :

4.1. Закупуване на хранителни добавки;

4.2. Други изрично посочени услуги на интернет страницата – https://shop.muracol.eu/ .

5. Потребителите ще имат право да закупуват стоки, обявени като продукти на домейна https://shop.muracol.eu/

6. Цената на Артикулите е с включен данък добавена стойност, за което се уведомява потребителят по подходящ начин. В случай че потребител закупи предлагана на Уеб сайта стока, Дружеството доставя поръчаната стока на посочения от потребителя адрес, като разноските по доставката са за сметка на потребителя.

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

7. Уеб сайтът може да бъде посещаван и разглеждан свободно без регистрация.

8. Дружеството си запазва правото да променя по всяко време съдържанието и цените на Артикулите в Уеб сайта, като потребителите се считат за уведомени от деня на извършената промяна.

9. Потребителите разполагат с възможност да публикуват коментари, предложения и идеи по отношение на Артикулите, съдържанието на Уеб сайта или неговата форма.

10. Потребителите следва задължително да се консултират с медицински специалист преди да използват Артикулите, предлагани от Дружеството в Уеб сайта.

11. Съдържанието на Уеб сайта е единствено с информационен характер и не е предназначено за медицински цели. Дружеството не е лицензирано лечебно заведение и не разполага с медицински специалисти, които да предоставят здравни услуги.

12. Дружеството не носи отговорност при използването на закупен от потребителя Артикул от Уеб сайта, включително за здравословни проблеми, които потребителят може да получи в следствие на използването на Артикулите. Използването на закупен от потребителя Артикул е изцяло по негова преценка и на негова отговорност.

V. ПОРЪЧКА И ПРОДАЖБА НА УСЛУГИ ОТ УЕБ САЙТА

13. Дружеството приема поръчки 24 (двадесет и четири) часа в денонощието, всеки ден. Потребителят има право да закупува всички услуги обявени на Уеб сайта.

14. Преди да изпрати своята поръчка потребителят изразява волята си за съгласие с Общите условия чрез отбелязване с отметка в полето „Приемам Общите условия“ и последващо натискане на бутона за изпращане на заявката. С отбелязване с отметка в полето „Приемам Общите условия“ потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло.

15. Предлаганите продукти са подробно описани в раздел „Продукти“ на интернет страницата: https://shop.muracol.eu/ . Поръчаната и заплатена услуга (различна от материална вещ) се предоставя в електронен формат на посочена от потребителя електронна поща.

16. Търговецът има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните Услуги, цени и други характеристики на Услугите, за което потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им.

17. При финализиране на поръчката от потребителя последният декларира, че е запознат с обстоятелството, че получаването на поръчаната услуга е свързано със задължение за плащане от негова страна. Плащането на поръчаната услуга се извършва по оказан от Дружеството начин. С настоящите Общи условия потребителят е информиран, че с получаването на електронната си поща на поръчаната и заплатена от него услуга, Дружеството е изпълнило напълно задължението си по доставка на поръчаната и заплатената от потребителя услуга.

18. В случай че потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Търговецът има право да:

– Изиска от потребителя да предостави вярна, точна, актуална, съответна пълна информация или откаже поръчката.
– Дружеството не носи отговорност за невярно и/или неточно предоставени данни.

VI. ДОСТАВКА НА СТОКИ

19. При закупуване на стока от домейна https://shop.muracol.eu/ Дружеството се задължава да достави стоката в срок до 7 (седем) работни дни от датата на извършеното плащане. Стоките се доставят с избран от Дружеството куриер до посочен от потребителя адрес на територията на Република България. Стоките се доставят на потребителите на ръка срещу подпис.

20. При невъзможност за доставка на посочения от потребителя адрес, не по вина на Дружеството и/или куриера (например не намерен получател на адрес и други подобни), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който потребителят следва да се обади в срок до 3 (три) дни, за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. Ако потребителят не се обади в посочения срок или при невъзможност за извършване на повторна доставка, не по вина на Дружеството и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява и Търговецът се освобождава от задължението да достави поръчаната стока. Разпоредбата по предходното изречение се прилага и за случаите, когато потребител неоснователно откаже да приеме поръчана и заплатена стока. В случай на такова прекратяване на договора за продажба от разстояние, Дружеството възстановява на потребителя заплатената сума за стоката, без разходите за доставката.

21. Дружеството не носи отговорност за забава в случай, че забавянето се дължи по вина на куриера, извършващ доставката и/или поради независещи от Търговеца обстоятелства.

22. При извършване на доставката стоката следва да бъде прегледана внимателно от получателя. При констатиране при прегледа на явни недостатъци (например нарушена цялост на стоката, външни деформации – изкривявания, надрасквания, счупени или наранени елементи и части и други подобни), потребителят незабавно информира лицето извършващо доставката, за което се съставя протокол. В допълнение потребителят незабавно уведомява Дружеството на електронната поща info@4fitness.bg. Ако потребителят не направи това, стоката се смята за одобрена и той губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци.

23. Рекламации за закупени от Уеб сайта стоки се извършват по правилата на Закона за защита на потребителите, като в допълнение потребителят следва да уведоми Дружеството на електронната поща office@muracol.eu за всяка рекламация, прилагайки съответната фактура за закупената стока.

24. Настоящата глава се прилага единствено за продажба стоки съгласно дефиницията по-горе и не се прилага при поръчана от потребителя услуга, която е доставена от Търговеца в електронен формат.

VII. УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВО НА ОТКАЗ

25. Потребителят има право да се откаже от договора за продажба от разстояние в 14-дневен (четиринадесет дневен) срок, считано от датата на:

– сключване на договора, когато потребителят закупува услуга;

– приемане на стоката от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, при закупуване и доставка на стока.

Потребителят няма право на отказ от договор за продажба от разстояние, когато са налице обстоятелствата по член 57 от Закона за защита на потребителите.

26. Когато потребителят иска да се откаже от договора за продажба от разстояние, той информира Дружеството за решението си преди изтичане на срока по предходния член. Потребителят може да използва, но не е длъжен, стандартния формуляр за упражняване на право на отказ от договора. Разходите за връщане на доставената стока на Дружеството се поемат от потребителя.

27. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на Дружеството, рискът от случайното й погиване или повреждане се носи изцяло от потребителя.

28. Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора и когато Търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 (четиринадесет) дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на Търговеца за решението си да се откаже от договора.

29. Когато са налице посочените по-горе условия, Дружеството се задължава да възстанови на потребителя заплатената сума за стоката по начина, по който е била заплатена освен ако потребителят не посочи друго. Връщането на сумата се извършва в 14-дневен (четиринадесет дневен) срок от датата на уведомяването. Търговецът си запазва правото да отложи възстановяването на сумата до получаване на стоката обратно или докато не бъдат представени доказателства, че стоката е изпратена обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

30. Правото на отказ от договор за продажба от разстояние не се прилага при закупуване на услуга, която е доставена от Дружеството на потребителя в електронен формат. В този случай с извършването на поръчката потребителят дава своето предварително съгласие са изпълнение на поръчката и потвърждение, че знае, че ще изгуби правото си на отказ, след като Дружеството достави услугата на потребителя в електронен формат.

VIII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

31. В случай на възникнали спорове от или във връзка с Общите условия страните се задължават да положат усилия за разрешаването им в дух на разбирателство и взаимни компромиси. В случай че страните не успеят да постигнат споразумение, спорът между тях се решава окончателно от компетентния български съд.

33. Дружеството не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по настоящите Общи условия при настъпване на обстоятелства, които Дружеството не е предвидило и не е било длъжно да предвиди, включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет и в предоставянето на Услуги извън контрола на Търговеца.